รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/32PATICCA SAMUPAPADA แปลโดย BAW TANANONE พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) PATICCA SAMUPAPADA แปลโดย BAW TANANONE [ม.ท.] หน้า [1]-[12]

แปลจากเรื่อง หลักปฏิบัติ ดับทุกข์ โดย...