รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/30TECHNIQUE FOR ATTAINING BUDDHADHAMMA พ.ศ. 0000แฟ้ม TECHNIQUE FOR ATTAINING BUDDHADHAMMA [ ม.ท. ]
หมายเหตุ ต้นฉบับลายมือผู้แปล - ไม่ทราบนาม ...
   BIA5.3/30TECHNIQUE FOR ATTAINING BUDDHADHAMMA พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) TECHNIQUE FOR ATTAINING BUDDHADHAMMA
[ ม.ท. ] หน้า [1]-[8]
หมายเหตุ ต้นฉบับลายมือผู้แปล - ไ...