รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/29RECKONINGS YOUR LIFE ON THE NEW YEAR. พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) RECKONINGS YOUR LIFE ON THE NEW YEAR. [ม.ท.] หน้า [1]-[20]...