รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/28BUDDHISM IN 15 MINUTES. แปลโดย H.G. GRETHE พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) BUDDHISM IN 15 MINUTES. แปลโดย H.G. GRETHE [ ม.ท. ] หน้า [1]-[10]
...