รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/26TREAT EACH HUMAN FRIEND BY THINKING THAT: trans. by an American bhikkhu 26 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) TREAT EACH HUMAN FRIEND BY THINKING THAT: trans. by an American bhikkhu [ 26 มิ.ย. 2536 ]
หมา...