รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/23BHIKKHU BUDDHADASA ON ETHICS AND SOCIETY. โดย DONALD K. SWEARER พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) BHIKKHU BUDDHADASA ON ETHICS AND SOCIETY. โดย DONALD K. SWEARER [ม.ท.] หน้า [1]-[6]
หมายเหตุ เป็น...