รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/20BUDDHISTS CHARTER พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) BUDDHISTS CHARTER [พ.ศ.2525] หน้า [1]-[10]...