รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/16EXCHANGING DHAMMA WHILE FIGHTING. (Delivered at the 9th general conference of The World Fellowship of Buddhist. Kuala Lumpur, Malaysia . April 15, 2512 B.E.) พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) EXCHANGE DHAMMA WHILE FIGHTING. (Delivered at the 9 th general conference of the world fellowship o...