รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/12จดหมาย นางเกษร เสมียนเพชร 5 ส.ค. 2510ชิ้น (ITEM) DHAMMA FOR STUDENT แปลโดย พระอริยนันทะ [พ.ศ.2510]
- จดหมาย นางเกษร เสมียนเพชร ลงวันที่ 5 ส.ค. 2510...
   BIA5.3/12DHAMMA FOR STUDENTS แปลโดย พระอริยนันทะ พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) DHAMMA FOR STUDENTS แปลโดย พระอริยนันทะ[พ.ศ.2510] หน้า [4]-[179]
หมายเหตุ ประกอบด้วยต้นฉบับพิมพ์ดี...