รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/9อานาปานสติ พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) ANAPANSATIBHAVANA แปลอังกฤษ เยอรมัน [พ.ศ.2511-2515]
- เรื่อง อานาปานสติ จำนวน 1 เล่ม (8 หน้า)...
   BIA5.3/9ANAPANASATI BHAVANA แปลอังกฤษ เยอรมัน พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) ANAPANASATIBHAVANA แปลอังกฤษ เยอรมัน [พ.ศ.2511-2515] หน้า [1]-[77]...