รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/7 ANAPANASATI BHAVANA. or Development of Mindfulness of Breathing (Typed set) แปลโดย พนะนาคเสม พ.ศ. 2502ชิ้น (ITEM) ANAPANASATIBHAVANA. Or Development of Mindfulness of Breathing (Typed set) แปลโดย พนะนาคเสม
[พ.ศ...
   BIA5.3/7ANAPANASATI BHAVANA. or Development of Mindfulness of Breathing (Typed set) แปลโดย พนะนาคเสม พ.ศ. 2502ชิ้น (ITEM) ANAPANASATIBHAVANA. Or Development of Mindfulness of Breathing (Typed set) แปลโดย พนะนาคเสม
[พ.ศ....