รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/6A GUIDE OF MAN – A BUDDHIST WAY TO SPIRITUAL BEATITUDE แปลโดย รุ่งเรือง บุญโญรส (R.BOONYOROS) 25 เม.ย. 2502ชิ้น (ITEM) A GUIDE OF MAN- A BUDDHIST WAY TO SPIRITUAL BEATITUDE แปลโดย รุ่งเรือง บุญโญรส (R.BOONYOROS) [ 25 เม...