รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/3ชาดกบางเรื่องสำหรับนักศึกษาหนุ่ม 1 ก.ย. 2479ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี -ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- ชาดกบางเรื่องสำหรับนักศึกษาหนุ่ม [1 ส.ค.2479] หน้า [1]-[18]...
   BIA5.3/3ขออนุโมทนา 7 ต.ค. 2483ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- ขออนุโมทนา [7 ต.ค.2483] หน้า [19]
...
   BIA5.3/3คำสวดไหว้คุณพระรัตนตรัย พร้อมคำแปล 14 พ.ค. 2496ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- คำสวดไหว้คุณพระรัตนตรัย พร้อมคำแปล [14 พ.ค.2496] หน้า [20]-[...
   BIA5.3/3พระสุเมธดาบส พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479 - 2496]
- พระสุเมธดาบส [ม.ท.] หน้า [24]-[49]...
   BIA5.3/3ธัมมบท หรือร่องรอยแห่งธรรม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- ธัมมบท หรือร่องรอยแห่งธรรม [ม.ท.] หน้า [50]-[60]...
   BIA5.3/3โสฬสปัญหา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479 - 2496]
- โสฬสปัญหา [ม.ท.] หน้า [61]-[64]...
   BIA5.3/3สวดพิมพิสาร พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479 - 2496]
- สวดพิมพิสาร [ม.ท.] หน้า [65]-[109]...
   BIA5.3/3บทกรวดน้ำ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- บทกรวดน้ำ [ม.ท.] หน้า [110]-[114]...
   BIA5.3/3คำอาราธนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- คำอาราธนา [ม.ท.] หน้า [115]-[117]...
   BIA5.3/3บทสาธุการ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- บทสาธุการ [ม.ท.] หน้า [118]-[124]...
   BIA5.3/3บทสวดพระพุทธคุณ ๑๐๐ บท พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- บทสวดพระพุทธคุณ ๑๐๐ บท [ม.ท.] หน้า [125]-[128]...
   BIA5.3/3คำถวายพระไตรปิฏก พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479 - 2496]
- คำถวายพระไตรปิฏก [ม.ท.] หน้า [129]-[132]...
   BIA5.3/3ปรินิพพานญาณ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479-2496]
- ปรินิพพานญาณ [ม.ท.] หน้า [133]-[138]...
   BIA5.3/3คาถาจากพระไตรปิฏก พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล บาลี - ไทย [พ.ศ.2479 - 2496]
- คาถาจากพระไตรปิฏก [ม.ท.] หน้า [139]-[261]...