รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/48บทพระธรรมประจำภาพ ซ้ำๆ เกินชุด พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ ซ้ำๆ เกินชุด [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[155] ประกอบด้วย
1. คำกลอน 138 บท 132 ห...
   BIA5.2/48บทพระธรรมประจำภาพ ซ้ำๆ เกินชุด พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ซ้ำๆ เกินชุด หน้า [1]-[155]...