รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/45บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 2 พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534แฟ้ม จดหมายบุคคลต่างชาติ (O-P) พ.ศ. 2498-2534 (58 หน้า)...
   BIA5.2/45บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 2 พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 2 [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[42]...