รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/44บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 1 พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 1 [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[39] ประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายท่านพุทธทาส ขนา...
   BIA5.2/44บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 1 พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 1 [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[39]...