รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/18ต้นร่างคำกลอนบนแผ่นเศษกระดาษ พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ต้นร่างคำกลอน [พ.ศ.2504-2536]
- ต้นร่างคำกลอนบนเศษกระดาษ หน้า [1]-[170]...
   BIA5.2/18ต้นร่างคำกลอนบนซองจดหมาย พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ต้นร่างคำกลอน [พ.ศ.2504-2536]
- ต้นร่างคำกลอนบนซองจดหมาย หน้า [359]-[477]...
   BIA5.2/18HACKED BY LOARD MAHDI พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) Ashiyane digital security team...