รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/16ธรรมบท คำโคลง - Buddha 's Dhammapada in Verse พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ธรรมบท คำโคลง - Buddha 's Dhammapada in Verse [ ม.ท. ] หน้า [1]-[38]...