รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/15ก.ข. ศิลธรรม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ก.ข. ศิลธรรม [ ม.ท. ] หน้า [1]-[22]...