รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/14ยกร่างกลอนแปด 10 เรื่อง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ยกร่างกลอนแปด 10 เรื่อง [ ม.ท. ] หน้า [1]-[13]...