รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/13กลอนแปด 6 เรื่อง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) กลอนแปด 6 เรื่อง [ พ.ศ. 2533 ] หน้า [1]-[8]...