รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/8โคลง ฉากธรรมชาติ พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) โคลง ฉากธรรมชาติ [ พ.ศ. 2480 ?] หน้า [1]-[15]...