รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/5รายนามกวีเบ็ดเตล็ดของ "สิริวยาส" และสารบบกวีนิพนธ์ทั่วไป 1 ก.ย. 2480ชิ้น (ITEM) รายนามกวีเบ็ดเตล็ดของ "สิริวยาส" และสารบบกวีนิพนธ์ทั่วไป [ 1 ก.ย. 2480 ] หน้า [1]-[21]...