รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/4วุตโตทัย (แปล) เล่ม 1 พ.ศ. 2480แฟ้ม วุตโตทัย (แปล) [ พ.ศ. 2480 ] หน้า [1]-[120] ประกอบด้วยสมุดปกแข็ง 2 เล่ม
1. เล่ม 1 หน้า [1]-[82]
2. เ...
   BIA5.2/4วุตโตทัย (แปล) เล่ม 1 พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) วุตโตทัย (แปล) [ พ.ศ. 2480 ]
- เล่ม 1 หน้า [1]-[82]...
   BIA5.2/4วุตโตทัย (แปล) เล่ม 2 พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) วุตโตทัย (แปล) [ พ.ศ. 2480 ]
- เล่ม 2 หน้า [1]-[38]...