รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/1ลิขิตกุมภชาดกกถา (เมื่อสอนนักธรรมที่วัดพระบรมธาตุไชยา ได้แต่งเวลาว่างการสอนเป็นเครื่องพักสมอง . อินท. 2472) พ.ศ. 2472ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ลิขิตกุมภชาดกกถา (เมื่อสอนนักธรรมที่วัดพระบรมธาตุไชยา ได้แต่งเวลาว่า...
   BIA5.2/1สุภาษิตเตือนใจ 91 ข้อ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- สุภาษิตเตือนใจ 91 ข้อ หน้า [12]-[22]...
   BIA5.2/1พุทธภาษิต 1 เม.ย. 2473ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- พุทธภาษิต [1 เม.ย.2473] หน้า [23]-[30]...
   BIA5.2/1ธรรมทานของปัจจุบันนี้ โดย "สิริวยาส" ธ.ค. 2479ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ธรรมทานของปัจจุบันนี้โดย "สิริวยาส" [ธ.ค.2479] หน้า [31] ...
   BIA5.2/1(พระพุทธสดุดี) พระพุทธองค์ ผู้หลุดพ้น พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- (พระพุทธสดุดี) พระพุทธองค์ ผู้หลุดพ้น หน้า [32]-[37]...
   BIA5.2/1พุทธนิคมประณิธาน พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- พุทธนิคมประณิธาน หน้า [45]-[48]...
   BIA5.2/1บารมีสิบ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- บารมีสิบ หน้า [49]-[51]...
   BIA5.2/1แด่ผู้ที่เชื่อถือ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- แด่ผู้ที่เชื่อถือ หน้า [52] ...
   BIA5.2/1To my younger ! พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- To my younger ! หน้า [53]...
   BIA5.2/1แก้วสามดวง พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- แก้วสามดวง หน้า [54]...
   BIA5.2/1ลอยเรือสามัคคี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ลอยเรือสามัคคี หน้า [55]-[62]...
   BIA5.2/1อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ หน้า [63]-[65]...
   BIA5.2/1รวบรวมตัวอย่างที่ชอบใจ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- รวบรวมตัวอย่างที่ชอบใจ หน้า [66]-[75]...
   BIA5.2/1อาจารย์ขอบอกว่า กิจวัตรของภิกษุสามเณรมี 10 ประการ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- อาจารย์ขอบอกว่า กิจวัตรของภิกษุสามเณรมี 10 ประการ หน้า [76]-[83] ...
   BIA5.2/1นอนหลับเอย หลับตาหรี่ๆ และจำปาทอง พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- นอนหลับเอย หลับตาหรี่ๆ และจำปาทอง หน้า [84]-[86]...
   BIA5.2/1กาพย์พระพุทธประวัติ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- กาพย์พระพุทธประวัติ หน้า [87]-[94]...
   BIA5.2/1บรรพชานิสงส์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- บรรพชานิสงส์ หน้า [95]-[105]...
   BIA5.2/1พระปาติโมกข์ 227 ข้อ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- พระปาติโมกข์ 227 ข้อ หน้า [106]...
   BIA5.2/1ถอดกระทู้จากสุภาษิตพระร่วง พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ถอดกระทู้จากสุภาษิตพระร่วง หน้า [107]-[110]...
   BIA5.2/1สู้ ! อย่าหนี !! พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- สู้ ! อย่าหนี !! หน้า [111]-[112]...
   BIA5.2/1"อบายมุข" พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- "อบายมุข" หน้า [113]-[120]...
   BIA5.2/1อสังขตธัมมสดุดี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- อสังขตธัมมสดุดี หน้า [121]-[123]...
   BIA5.2/1บาปของพระเป็นเจ้าเอง และศาสนา พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- บาปของพระเป็นเจ้าเอง และศาสนา หน้า [124]-[125]...
   BIA5.2/1การศึกษามีสามอย่าง พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- การศึกษามีสามอย่าง หน้า [126]-[133]...
   BIA5.2/1กลอนกด แบ่ง ค+ข พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- กลอนกด แบ่ง ค+ข หน้า [134]-[135]...
   BIA5.2/1กลอนปริศนา พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- กลอนปริศนา หน้า [136]-[137]...
   BIA5.2/1ธรรมานุภาพ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ธรรมานุภาพ หน้า [138]...
   BIA5.2/1สีล พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- สีล หน้า [139]...
   BIA5.2/1สายัณหสมยํ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- สายัณหสมยํ หน้า [140]-[145]...
   BIA5.2/1เรื่องรัฐนิยม พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- เรื่องรัฐนิยม หน้า [146]-[147]...
   BIA5.2/120 ฉากของชีวิต พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- 20 ฉากของชีวิต หน้า [148]-[154]...
   BIA5.2/1รัฐธรรมนูญของเรา พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- รัฐธรรมนูญของเรา หน้า [155]...
   BIA5.2/1เรือนใจคำกาพย์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- เรือนใจคำกาพย์ หน้า [156]-[171]...
   BIA5.2/1เกิดมาทำไมกันหนอ ! พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- เกิดมาทำไมหนอ ! หน้า [172]-[186]...
   BIA5.2/1เขมรไทรโยค พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- เขมรไทรโยค หน้า [188]...
   BIA5.2/1อมฤต พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- อมฤต หน้า [189] ...
   BIA5.2/1ดูดาว พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ดูดาว หน้า [191]...
   BIA5.2/1รัฐธรรมนูญสดุดี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- รัฐธรรมนูญสดุดี หน้า [192]...
   BIA5.2/1ดอกสร้อยแสดงธรรม พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ดอกสร้อยแสดงธรรม หน้า [193]-[196]...
   BIA5.2/1ธรรมบท ไตรพากย์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ธรรมบท ไตรพากย์ หน้า [227]-[233]...
   BIA5.2/1"SOME EXAMPLES OF POEM" พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- "SOME EXAMPLES OF POEM" หน้า [198]-[226]
...
   BIA5.2/1บาลี ธรรมบท เบ็ญจพากย์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- บาลี ธรรมบท เบ็ญจพากย์ หน้า [234]-[244]...
   BIA5.2/1ตัวอย่างการวางรูปบทละคร เรื่อง วะสันตะ ธิ บิวตีฟูล พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) ...
   BIA5.2/1รวมเบ็ดเตล็ดอังกฤษ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- รวมเบ็ดเตล็ดอังกฤษ หน้า [248]-[266]...
   BIA5.2/1พระบาลีปราภวสูตต์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- พระบาลีปราภวสูตต์ หน้า [267]-[274]...
   BIA5.2/1COME BY MISS A. C.ALBERS พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- COME BY MISS A. C.ALBERS หน้า [275]-[278]...
   BIA5.2/1THE TREASURE-STORE BY T.F.MUHINE พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- THE TREASURE-STORE BY T.F.MUHINE หน้า [279]-[282]...
   BIA5.2/1THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ. 2472-2496]
- THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT หน้า [283]-[285]...
   BIA5.2/1น ตาวตา ธฺมมธโร พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ. 2472-2496]
- น ตาวตา ธฺมมธโร หน้า [286]...
   BIA5.2/1THE FARTHER SHORE - NIBBANA พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- THE FARTHER SHORE - NIBBANA หน้า [287]-[288]...
   BIA5.2/1พระพุทธศาสนา เป็นดั่งนี้ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- พระพุทธศาสนา เป็นดั่งนี้ หน้า [289]-[290]...
   BIA5.2/1THE GATEWAY OF INDIA พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- THE GATEWAY OF INDIA หน้า [291]...
   BIA5.2/1ตรีมาสานุสรณ์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ตรีมาสานุสรณ์ หน้า [292]-[293]...
   BIA5.2/1คำศัพท์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- คำศัพท์ หน้า [294]...
   BIA5.2/1ยมกรคโค นิฐิโต - จิตตวคโค นิฐิโต พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ยมกรดโค นิฏฐิโต - จิตตวคโค นิฏฐิโต หน้า [295]-[293]
...
   BIA5.2/1รวมโคลง กลอน อังกฤษ - ไทย พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- รวมโคลงกลอน อังกฤษ - ไทย หน้า [307]-[322]...
   BIA5.2/1ป้ายคำบาลีในคราวรับเจ้าคุณพหลฯ พระครูโสภณขอให้แต่ง พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ. 2472-2496]
- ป้ายคำบาลีในคราวรับเจ้าคุณพหลฯ พระครูโสภณขอให้แต่ง หน้า [323]...
   BIA5.2/1ราชวรสิโลก,คำถวายพระพร พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ. 2472-2496]
- ราชวรสิโลก และคำถวายพระพร หน้า [324]...
   BIA5.2/1จบอรรถตถาเมฆิยะ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- จบอรรถตถาเมฆิยะ หน้า [325]
หมายเหตุ มีภาพวาดระบายสีประกอบใต้คำกลอน...
   BIA5.2/1รวมภาพวาดลายเส้น และคำกลอน พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- รวมภาพวาดลายเส้น และคำกลอน หน้า [326]-[374]...
   BIA5.2/1ฝึกวาดภาพคน พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) กวีและภาพวาด [พ.ศ.2472-2496]
- ฝึกวาดภาพคน หน้า [375]-[393]...