รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/47บทพระธรรมประจำภาพ จากสมุดภาพเล่มใหญ่ 2 พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ จากสมุดภาพเล่มใหญ่ 2 [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[41] ประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายท่านพ...
   BIA5.1/47บทพระธรรมประจำภาพ จากสมุดภาพเล่มใหญ่ 2 พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ จากสมุดภาพเล่มใหญ่ 2 [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[41]...