รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/22อานาปานสติ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) อานาปานสติ [ม.ท.]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[23] ...