รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/21หลักพุทธศาสนาอย่างง่าย ภาค ๑ สำหรับยุวชนแห่งปฐมวัย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) หลักพุทธศาสนาอย่างง่าย ภาค ๑ สำหรับยุวชนแห่งปฐมวัย [ม.ท.]
- บันทึกในสมุดจดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม หน้า ...