รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/20บันทึกข้อคิด เรื่องรัก เลิก ความฝัน พ.ศ. 2522ชิ้น (ITEM) บันทึกข้อคิด เรื่องรัก เลิก ความฝัน [พ.ศ.2522]
-บันทึกในสมุด DIARY 1979 จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[5]
...