รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/19ภาษิตประจำวันตลอดปี พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ภาษิตประจำวันตลอดปี [พ.ศ.2508]
- บันทึกในสมุด One Year Diary จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[4]...