รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/18บันทึกข้อคิดเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) บันทึกข้อคิดเป็นภาษาอังกฤษ [พ.ศ.2499]
- บันทึกในสมุด DIARY 2499 จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[5]...