รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/17UNSEEN WORLD = โลกที่คนธรรมดา มอง ไม่เห็น พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) UNSEEN WORLD = โลกที่คนธรรมดา มอง ไม่เห็น [พ.ศ.2497]
หน้า [1]-[6]...
   BIA5.1/17UNSEEN WORLD = โลกที่คนธรรมดา มอง ไม่เห็น พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) UNSEEN WORLD = โลกที่คนธรรมดา มอง ไม่เห็น [พ.ศ.2497]
- บันทึกในสมุด DIARY 1954 จำนวน 1 เล่ม หน้า [1...