รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/13เรื่องอบายมุข ๖ พ.ศ. 2482ชิ้น (ITEM) เรื่องอบายมุข ๖ [ พ.ศ. 2482 ] หน้า [1]-[56]...