รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/8แก้คำเป็นปัญหา อันมีมาในที่ต่างๆ ทั้งบาลีและอรรถกถา และกล่าวเป็นคำโบราณ 23 มี.ค. 2473 ถึง 4 ก.ค. 2473ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- แก้คำเป็นปัญหา อันมีมาในที่ต่างๆ ทั้งบาลีและอรรถกถา และกล่าว...
   BIA5.1/8เบ็ดเตล็ด เรื่อง ขนาดเปรต 18 ส.ค. 2473ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- เบ็ดเตล็ด เรื่อง ขนาดเปรต [18 ส.ค. 2473] หน้า [8]-[9]...
   BIA5.1/8ไวพจน์ศัพท์ต่างๆ 15 พ.ย. 2473ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- ไวพจน์ศัพท์ต่างๆ [15 พ.ย.2473] หน้า [10]-[18]...
   BIA5.1/8เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆ และเรื่องเกี่ยวแก่การอธิบายต่างๆ รวบรวมคิดเอาเอง 19 พ.ย. 2473ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- เรื่องเกี่ยวกับศัพท์ต่างๆและเรื่องเกี่ยวแก่การอธิบายต่างๆรวบ...
   BIA5.1/8อบรมเด็กเล็กๆ เรื่อง เด็กโกรธง่าย 14 ก.พ. 2473ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- อบรมเด็กเล็กๆ เรื่อง เด็กโกรธง่าย [14 ก.พ. 2473] หน้า [29]-[...
   BIA5.1/8รวบรวมภาษิตจาก ปาฐกถา เรื่อง ภาษิตต่างๆ ของหลวงวิจิตรวาทการ ป.5. พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- รวบรวมภาษิตจาก ปาฐกถา เรื่องภาษิตต่างๆ ของหลวงวิจิตรวาทการ ป...
   BIA5.1/8รวบรวมภาษิต ฉบับคัดใหม่ 8 มี.ค. 2473ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- รวบรวมภาษิต ฉบับคัดใหม่ [8 มื.ค. 2473] หน้า [32]-[38]...
   BIA5.1/8ภาษิตรัชกาลที่ 6 เก็บจากพระราชนิพนธ์ธรรมา ธรรมสวดรวม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- ภาษิตรัชกาลที่ 6 เก็บจากพระราชนิพนธ์ธรรมา ธรรมสวดราม [ม.ท.] ห...
   BIA5.1/8ประมวลภาษิต จากปกิณกประพันธ์ฉบับพิเศษ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- ประมวลภาษิต จากปกิณณกประพันธ์ฉบับพิเศษ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์...
   BIA5.1/8ภาษิตเก็บจาก "ผิวขาวผิวเหลือง" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- ภาษิตเก็บจาก \\\"ผิวขาวผิวเหลือง\\\" [ม.ท.] หน้า [58]...
   BIA5.1/8รวบรวมภาษิตคำสั่งสอนต่างๆ จากต่างประเทศ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- รวบรวมภาษิตคำสั่งสอนต่างๆจากต่างประเทศ [ม.ท.] หน้า [59]-[61]...
   BIA5.1/8จารึกโบราณต่างๆ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- จารึกโบราณต่างๆ [ม.ท.] หน้า [64]-[66]...
   BIA5.1/8ใจความของศาสนาที่แปลกัน พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- ใจความของศาสนาที่แปลกัน [ม.ท.] หน้า [67]-[73]...
   BIA5.1/8เตรสทิวสวิจรตมคฺคาณณนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- เตรสทิวสวิจรตมคฺคาณณนา [ม.ท.] หน้า [74]-[79]...
   BIA5.1/8มหากัจจายนภาสิต เถรคาถา ขุททกนิกาย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- มหากัจจายนภาสิต เถรคาถา ขุททกนิกาย [ม.ท.] หน้า [80]...
   BIA5.1/8บัญญัติทานของบางลัทธิ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- บัญญัติทานของบางลัทธิ [ม.ท.] หน้า [81]...
   BIA5.1/8หลักธรรมนำชีวิต พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง
- หลักธรรมนำชีวิต [ม.ท.]หน้า [82]-[83]...
   BIA5.1/8ความพยายาม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- ความพยายาม [ม.ท.] หน้า [84]...
   BIA5.1/8ความตาย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- ความตาย [ม.ท.] หน้า [85]-[86]...
   BIA5.1/8พากย์เบ็ดเตล็ด พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่อง รวบรวมและคิดเอาเอง [พ.ศ.2473]
- พากย์เบ็ดเตล็ด [ม.ท.] หน้า [87]-[93]...