รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/7ประมวลธรรมคัดสรร พ.ศ. 2473ชิ้น (ITEM) ประมวลธรรมคัดสรร [พ.ศ.2473] หน้า [1]-[130]...