รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/3บทความ บันทึก พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2482ชิ้น (ITEM) บทความ บันทึก [ พ.ศ. 2473 - 2482 ] หน้า [1]-[259]...