รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/10ปทานุกรมธรรมปฏิบัติ เล่ม 4 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปทานุกรมธรรมปฏิบัติ เล่ม 4 [ ม.ท. ] หน้า [1]-[43]...