รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/9ปทานุกรมธรรมปฏิบัติ เล่ม 3 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปทานุกรมธรรมปฏิบัติ เล่ม 3 [ ม.ท. ] หน้า [1]-[120]...