รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/8ปทานุกรมธรรมปฏิบัติ เล่ม 2 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปทานุกรมธรรมปฏิบัติ เล่ม 2 [ม.ท.]...