รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/6รายชื่อหนังสือ ผลงานของท่านพุทธทาส พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2528แฟ้ม - ผลงานที่ คณะ ผ.ช.ป. จัดพิมพ์เผยแพร่ (พ.ศ. 2516)หน้า [1]-[4]
- ผลงานของ \\\"พุทธทาสภิกขุ\\\"...
   BIA5/6MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN RELIGIONS SERIES 1 - 11 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รายชื่อหนังสือ ผลงานของท่านพุทธทาส [ พ.ศ. 2516 - 2528 ]
- MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN RELIGIONS ...
   BIA5/6ผลงานของ "พุทธทาสภิกขุ" รายชื่อ ธรรมโฆษณ์ 33 เล่ม 4 ธ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) รายชื่อหนังสือ ผลงานของท่านพุทธทาส [ พ.ศ. 2516 - 2528 ]
- ผลงานของ \\\\\\\"พุทธทาสภิกขุ\\\\\\\" ...
   BIA5/6ผลงานที่ คณะ ผ.ช.ป. จัดพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) รายชื่อหนังสือ ผลงานของท่านพุทธทาส [ พ.ศ. 2516 - 2528 ]
- ผลงานที่ คณะ ผ.ช.ป. จัดพิมพ์เผยแพร่ (พ....