รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/4 หนังสือเรื่อง THE MAHAPARINIBBANA AND THE BUDDHIST LAST MEAL พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) มหาปรินิพพาน [ พ.ศ. 2497 - 2503 ]
- หนังสือเรื่อง THE MAHAPARINIBBANA AND THE BUDDHIST LAST MEAL ...
   BIA5/4บทความ เรื่อง คลี่คลายปัญหาการปรินิพพานของ พระตถาคต จากวารสารยุวพุทธ ต.ค.2500 พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) มหาปรินิพพาน [ พ.ศ. 2497 - 2503 ]
- บทความ เรื่อง คลี่คลายปัญหาการปรินิพพานของ พระตถาคต จากวารสารยุ...
   BIA5/4บทความเรื่อง มุมสว่าง จากวารสารยุวพุทธ ต.ค. 2500 พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) มหาปรินิพพาน [ พ.ศ. 2497 - 2503 ]
- บทความเรื่อง มุมสว่าง จากวารสารยุวพุทธ ต.ค. 2500 หน้า [2]-[2]...
   BIA5/4บทความจากหนังสือเรื่อง MEDICAL BIOGRAPHIES THE ALIMEINT OF THIRTY-THREE FAMOUS PERSONS BY PHILIP MARSHALL DALE M.D. พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) มหาปรินิพพาน [ พ.ศ. 2497 - 2503 ]
- บทความจากหนังสือเรื่อง MEDICAL BIOGRAPHIES THE ALIMEINT OF THIRT...