รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/3นิพพาน 2 พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) นิพพาน 2 ประกอบด้วย
สมุดปกอ่อน เกี่ยวกับคำว่า นิพพาน - ปรินิพพาน ทั้งโดยอรรถะ และพยัญชนะ จำนว...