รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/2อัตตา อนัตตา นิพพาน พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2481ชิ้น (ITEM) อัตตา อนัตตา นิพพาน [ พ.ศ. 2477 - 2481 ] หน้า [1]-[130]...
   BIA5/2เรื่อง อัตตานุทิฏฐิ ของพระมหาเปรม เปมงฺกโร พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2481ชิ้น (ITEM) อัตตา อนัตตา นิพพาน [ พ.ศ. 2477 - 2481 ]
- เรื่อง อัตตานุทิฏฐิ ของพระมหาเปรม เปมงฺกโร พ.ศ. 2479 ห...
   BIA5/2BUDDHISM IN ENGLAND VOL. 13 NO.4 พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2481ชิ้น (ITEM) อัตตา อนัตตา นิพพาน [ พ.ศ. 2477 - 2481 ]
- BUDDHISM IN ENGLAND VOL. 13 NO.4 พ.ศ. 2481 หน้า [2]-[2]...