รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5/1รายชื่อหนังสือ โครงเรื่องและประมวลนานาศิลปะในการประพันธ์ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) รายชื่อหนังสือ โครงเรื่องและประมวลนานาศิลปะในการประพันธ์ [พ.ศ.2477-2480]...