รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/15"เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับ ธาตุในสุตตันตะ" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) "เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับ ธาตุในสุตตันตะ" [ ม.ท. ] หน้า [1]-[26]...
   BIA4.5/15"เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับ ธาตุในสุตตันตะ" พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) วิธีรักษาโรคท่านพุทธทาส ด้วยพืช ผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร [ พ.ศ.2533 - 2536 ] หน้า [1]-[3...