รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/13ปฏิจจสมุปบาท (พิเศษ) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปฏิจจสมุปบาท (พิเศษ) [ ม.ท. ] ประกอบด้วย
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (6 หน้า) หน้า [1] - [6...
   BIA4.5/13ปฏิจจสมุปบาท (พิเศษ) 4 มิ.ย. 2536 ถึง 10 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) เนชั่นสุดสัปดาห์ "๘๗ ปี พุทธทาส" [ 4 - 10 มิ.ย.2536 ] หน้า [1]-[13]...
   BIA4.5/13ปฏิจจสมุปบาท (พิเศษ) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปฏิจจสมุปบาท (พิเศษ) [ ม.ท. ]
- เอกสารแทรก จำนวน 12 แผ่น (12 หน้า) หน้า [7] - [18]...
   BIA4.5/13ปฏิจจสมุปบาท (พิเศษ) 11 พ.ย. 2527 ถึง 27 ม.ค. 2529แฟ้ม บันทึกเรื่องอาพาธ พ.ศ.2527 - 2529 [ 11 พ.ย.2527 - 27 ม.ค.2529 ] หน้า [1]-[75] ประกอบด้วย
1. หนังสือค...