รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/10ธรรมะลึก ๆ เก็บจากเมื่อกำลังค้น (ดีมาก) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ธรรมะลึก ๆ เก็บจากเมื่อกำลังค้น (ดีมาก) [ ม.ท. ]
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก จำนวน 1 เล่ม (53 หน้า) หน้า ...
   BIA4.5/10ธรรมะลึก ๆ เก็บจากเมื่อกำลังค้น (ดีมาก) 10/6/2536แฟ้ม สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [ 10 มิ.ย.2536 ] หน้า [1]-[4]...