รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/9เตปิฏกสฺมา ปพฺพธมฺโม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เตปิฏกสฺมา ปพฺพธมฺโม [ ม.ท. ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (40 หน้า) หน้า [1] - [40]...
   BIA4.5/9เตปิฏกสฺมา ปพฺพธมฺโม 1 ม.ค. 2535 ถึง 31 ธ.ค. 2535แฟ้ม บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2535 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2535 ] หน้า [1]-[326]...