รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/8ภาษิตจากชาดก พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ภาษิตจากชาดก [ ม.ท. ]
- บันทึกในสมุดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (67 หน้า) หน้า [1] - [67]...
   BIA4.5/8ภาษิตจากชาดก 1 ม.ค. 2534 ถึง 31 ธ.ค. 2534แฟ้ม บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2534 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2534 ] หน้า [1]-[337]...