รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/6ขันธทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับปุพเพนิวาสานุสติ 10 มี.ค. 2515ชิ้น (ITEM) ขันธทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับปุพเพนิวาสานุสติ [ 10 มี.ค.2515 ] หน้า [1]-[5]...
   BIA4.5/6ขันธทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับปุพเพนิวาสานุสติ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2504แฟ้ม การประชุมพระคณาธิการ ภาค 8 และรายงานเผยแผ่ศาสนา [ พ.ศ.2492 - 2504 ] หน้า [1]-[157]...